fbpx

Основни права

Основни права съгласно Директива ЕС 2015/2302

(Приложение 2 към чл. 82, ал. 1 от ЗТ)

Предлаганата комбинация от туристически услуги представлява туристически пакет по смисъла на Директива (ЕС) 2015/2302. Поради тази причина ще се ползвате от всички гарантирани в ЕС права, които се прилагат за туристически пакети. Глобъл Адвенчърс 3000 ЕООД, в качеството му на ТУРОПЕРАТОР, носи пълна отговорност за точното изпълнение на туристическия пакет, като цяло. В съответствие със законовите изисквания Глобъл Адвенчърс 3000 ЕООД е предприело необходимите мерки за възстановяване на вашите плащания и ако в туристическия пакет е включен транспорт — вашето репатриране, в случай на несъстоятелност.

Основни права съгласно Директива (ЕС) 2015/2302:

 • Пътуващите ще получат цялата основна информация за туристическия пакет преди сключването на договора за туристическия пакет.
 • Винаги има поне един търговец, който отговаря за точното изпълнение на всички туристически услуги, включени в договора.
 • Телефон за връзка с Туроператора: в работни дни от 09.00 ч. до 18.00 ч: 088 710 6767.
 • Телефон за спешна връзка в извънработно време се предоставя от туроператора преди отпътуването, в зависимост от конкретното пътуване на всеки клиент.

Договорът за всеки туристически пакет, който Глобъл адвенчърс 3000 ЕООД сключва с потребителите на услугата, включва клаузи за : 

 • Пътуващите могат да прехвърлят туристическия пакет на друго лице след предизвестие в разумен срок и евентуално заплащане на допълнителните разходи.
 • Цената на туристическия пакет може да се увеличава единствено при нарастване на специфични разходи (например цените на горивото), когато това е изрично предвидено в договора, и във всеки случай не по-късно от 14 дни преди започване на изпълнението на туристическия пакет. Когато увеличението на цената надвишава 8 на сто от цената на туристическия пакет, пътуващият може да прекрати договора. 
 • Пътуващите могат да прекратят договора, без да плащат такса за прекратяването му, и да получат пълно възстановяване на всички плащания при съществена промяна на някой от основните елементи на туристическия пакет, различен от цената. Когато преди започване на изпълнението на туристическия пакет отговорният за туристическия пакет търговец анулира туристическия пакет, пътуващите имат право да получат обратно платените от тяхно име суми. 
 • Преди започване на изпълнението на туристическия пакет пътуващите могат да прекратят договора, без да плащат такса за прекратяване на договора, при настъпване на извънредни обстоятелства, като например сериозни проблеми със сигурността на мястото на дестинацията, които биха могли да засегнат туристическия пакет и които са официално признати като такива от приемащата дестинация.
 • Пътуващите могат по всяко време преди започване на изпълнението на туристическия пакет да прекратят договора срещу подходяща и обоснована такса за прекратяване на договора.
 • Когато след започване на изпълнението на туристическия пакет съществени елементи от него не могат да бъдат предоставени съгласно договореното, на пътуващия трябва да бъдат предложени подходящи алтернативни услуги без допълнителни разходи. Пътуващите могат да прекратят договора, без да заплащат такса за прекратяване на договора, когато услугите не са предоставени в съответствие с договора и това съществено засяга изпълнението на туристическия пакет, а туроператорът не е отстранил проблема.
 • Туроператорът трябва да окаже съдействие, когато пътуващият изпадне в затруднение.
 • Когато туроператорът изпадне в несъстоятелност, направените плащания ще бъдат възстановени.
 • Когато туроператорът или туристическият агент изпадне в несъстоятелност, след започване на изпълнението на туристическия пакет, и в него е включен превоз, репатрирането на пътниците е осигурено.

Дружеството Глобъл Адвенчърс 3000 ЕООД се ползва със защита при несъстоятелност в ЗК “ЕВРОИНС”, град София 1592, бул. Христофор Колумб 43, телефон: 0700 17 241. Пътуващите могат да се обърнат към това застрахователно дружество или, когато е приложимо, към компетентния орган — Министерство на туризма, София, ул. Съборна №1, тел. (02) 904 68 09, имейл адрес tourism@tourism.government.bg, ако изпълнението на услугите е отказано поради несъстоятелността на Глобъл Адвенчърс 3000 ЕООД.

Директива (ЕС) 2015/2302, както е транспонирана в националното законодателство, можете да намерите като линк към Закона за туризма на интернет страницата на Министерството на туризма. Формуляр за предоставяне на информация по чл.82 от Закона за туризма и Директива ЕС 2015/2302 можете да изтеглите оттук.

Email

Телефон

Социални мрежи

Може да ни пишете