fbpx

ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ

Глобъл Адвенчърс 3000 ЕООД

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО АДМИНИСТРАТОРА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Наименование на дружеството администратор: Глобъл Адвенчърс 3000 ЕООД

ЕИК/БУЛСТАТ: 204464174

Седалище и адрес на управление: гр. Варна , ул. „Петко Каравелов“ 4, ет. 5, ап.19

E-mail:  contact@globalmadventures.com

Уебсайт: www.globalmadventures.com

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Глобъл Адвенчърс 3000 ЕООД зачита и уважава вашата онлайн поверителност и обработва личните Ви данни с грижа и внимание. Глобъл Адвенчърс 3000 ЕООД отговаря за използването на личната информация, която се събира чрез уебсайт “www.globalmadventures.com”, и взема всички необходими мерки, за да гарантира безопасното обработване на личните ви данни. Личните данни се обработват в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679, Общия регламент за защита на данните на Европейския съюз, както и българския Закон за защита на личните данни. Настоящата Политика за поверителност регулира обработването на лични данни на физически лица или представители на юридически лица на наши клиенти или потенциални такива, както и потребители на нашия уебсайт: www.globalmadventures.com („Сайта“), във връзка с услугите, предоставяни от Глобъл Адвенчърс 3000 ЕООД. Когато се регистрирате или изпратите съобщение чрез „www.globalmadventures.com”, ще Ви помолим да предоставите лична информация. При заявяване на наша услуга или поръчка през нашия уебсайт, Вие се съгласявате, че Глобъл Адвенчърс 3000 ЕООД събира и регистрира предоставената от Вас лична информация, с описаните по-долу цели и за описания срок. Дружеството администратор ясно посочва точно каква информация е от съществено значение за достъп до услугите и ще използва тази информация, за да сключи граждански договор и да достави услугите, които поискате и които се предоставят на уебсайта “www.globalmadventures.com”. Ние няма да обработим ваши лични данни за нищо друго, освен предоставянето на нашите услуги и продукти, чрез сключване на договор с Вас и нашите партньори. В това изявление за поверителност обясняваме какви лични данни събираме и обработваме. Препоръчваме Ви да прочетете внимателно тази информация, за да знаете целите, за които Глобъл Адвенчърс 3000 ЕООД използва Вашите данни. Тази декларация за поверителност обстойно обяснява Вашите права за защита на личните ви данни и начина, по който можете да ги упражнявате. Преди да използвате уебсайта или да предоставите личните си данни следва да се запознаете с долуописаните правила. Ако не желаете да обработваме личните Ви данни по начина, посочен в настоящата Политика за поверителност, моля не ги предоставяйте. Предоставянето на лични данни от Ваша страна е доброволно, с оглед използването на определени, предоставяни от нас услуги както и с оглед сключване на двустранен договор чрез уебсайта. Моля да имате предвид, че ние няма да можем да Ви предоставим поисканите или заявени услуги, ако не ни предоставите нужната информация.  

КОИ ЛИЧНИ ДАННИ СЪБИРАМЕ И какви данни ОБРАБОТВАМЕ КАТО АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ

Чрез използването на нашия уебсайт ние събираме минимално необходими лични данни, които да обработваме като администратор на лични данни в съответствие с EU GDPR (General Data Protection Regulation) и обработваме само абсолютно необходимите ни данни, за да можем да ви предоставим желаната услуга или стока, съобразно с европейския принцип за минимизиране на събраната лична информация. Ние можем да съберем и обработим следните данни за Вас:

Информация, която Вие предоставяте, чрез уебсайта „www.globalmadventures.com”:

Попълнени от Вас формуляри за регистрация в “www.globalmadventures.com”.

Съдържание на електронна или писмена кореспонденция с нас.

Информация от социалните медии, когато препращаме към нашия уебсайт.

Данни за Вас като наш клиент

Данни за идентификация: име, презиме и фамилия, данни  от лична карта, ЕГН или ЛНЧ, дата на раждане;

Данни за контакт: адрес (постоянен и/или настоящ), телефонен номер, имейл, aдрес за контакт;

Данни за икономическа и финансова информация: номер на банкова сметка

Други данни: снимки или видеоизображения от пътувания.

Предоставянето на данните за идентификация е задължително, за да Ви предоставим нашите услуги, като без тях това не би било възможно.

Данни за Вас като посетител на уебсайта

Данни за идентификация: име и фамилия

Данни за контакт: имейл и телефон

Други данни: Данни, които сте ни предоставили по имейл или телефон

Предоставянето на данните за идентификация и за контакт е задължително, за да отговорим на запитването Ви, като без тях това не би било възможно.

Предоставяйки ни данните си вие гарантирате за тяхната истинност. Моля, не предоставяйте неотносима или невярна информация или информация за трети лица без тяхното свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено съгласие.

Информация, която можем автоматично да съберем, ако посетите нашия уебсайт и предоставите своето съгласие:

Техническа информация, включително IP адрес, информация за влизане, тип и версия на браузъра;

Информация за посещението Ви;

„Бисквитки“ и други технологии.

 

При приемане на настоящата политика, вие се съгласявате, че личните ви данни могат да се предават на трети лица, във връзка с предоставяне на нашите туристически услуги и изпълнението на двустранния договор, за който сте предоставили своите данни. Вашите лични данни могат да бъдат обработвани от служители на Глобъл Адвенчърс 3000 ЕООД, които са изрично упълномощени от администратора на лични данни като обработващи лични данни. Информацията, събрана от нашия уебсайт, може да се съхранява и обработва в анонимни статистически данни или логове за вътрешна употреба като например трафик и анализ на профила.

 

ЦЕЛ И ПРАВНИ ОСНОВАНИЯ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ от Глобъл Адвенчърс 3000 ЕООД

Ние събираме и обработваме вашите лични данни, с цел сключване и/или изпълнение на двустранен договор с вас и предоставяне на туристическа услуга. Глобъл Адвенчърс 3000 ЕООД обработва данните Ви на основание вашето доброволно и безусловно дадено съгласие, за следните цели:  Сключване и изпълнение на задължения, произтичащи от сключването на граждански договор може да включва резервация на самолетни билети, хотели и други услуги във връзка с изпълнението на двустранния договор за туристическа услуга. С тази цел, вашите лични данни се използват, когато се налага:

С предоставяне на вашите лични данни и с подписване на двустранен договор за туристически услуги, вие се съгласявате и давате изрично право на дружеството Глобъл Адвенчърс 3000 ЕООД да използва снимки и видеоклипове направени през времето на изпълнение на туристическия договор с цел реклама и популяризиране на дейността на дружеството, както и предоставяте всички авторски права на направените от Глобъл Адвенчърс 3000 ЕООД снимки и видеоклипове през времето на действие на двустранния договор за туристическа услуга.

ВАШИТЕ ПРАВА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

В съответствие с Общия регламент за защита на личните данни на Европейския съюз и българския Закон за защита на личните данни, Вие имате право да поискате информация относно използването на Вашите лични данни или да се откажете от определена тяхна употреба. Вашите права като субект на лични данни могат да бъдат упражнявани, като ги заявите на имейл: contact@globalmadventures.com. Всички заявки за лични данни се обработват от управителя на Глобъл Адвенчърс 3000 ЕООД. Вашите права като субект на обработка на лични данни включват:

Когато Глобъл Адвенчърс 3000 ЕООД поиска съгласието Ви, за да обработва личните Ви данни, Вие можете по всяко време да решите да оттеглите това съгласие, без да правите незаконосъобразно предишното обработване на данните. Можете да упражнявате правата си по всяко време, като се свържете с нас на contact@globalmadventures.com;

Вие имате право да изисквате копие на личните Ви данни, съхранявани от Глобъл Адвенчърс 3000 ЕООД, както и информация за целите на обработка и относно получателите на личните ви данни. Ще изискваме доказателство за самоличност, преди да изпълним такива искания.

Вие имате право да изискате поправка или актуализиране на неверни лични данни и заличаване или ограничаване на някои или всички Ваши лични данни, изразяващо се в правото да бъдете „забравени“.

Право да възразите на обработката на Вашите лични данни и правото да възразите на предаването на тези данни.

Право да подадете жалба до надзорния орган, който в този случай е „Българската комисия за защита на личните данни“. Това ваше право можете да упражните на имейл kzld@cpdp.bg или на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).

Правото на субекта на обработка на лични данни да не бъде обект на решения, основаващи се единствено на автоматизирана обработка, включително профилиране.

Имате право да възразите срещу обработването на личните Ви данни за целите на директния маркетинг и реклама, както и срещу разкриването им на трети лица и използването им от тяхно име за целите на директния маркетинг и реклама, като оттеглите даденото от Вас съгласие по всяко време. За целта може да изпратите електронно съобщение със съответното искане за преустановяване на използване на данните ви за целите на директния маркетинг на адрес: contact@globalmadventures.com

Имате право да откажете предоставянето на лични данни на Глобъл Адвенчърс 3000 ЕООД. За да сключим договор от разстояние с Вас и/или за да Ви предоставим заявените услуги и/или да доставим поръчаните стоки в съответствие със законовите и в последствие договорните ни задължения, Глобъл Адвенчърс 3000 ЕООД се нуждае от определени данни, които да идентифицират страната по договора, нейния пълномощник, данни за контакт и/или доставка.  Непредоставянето на такива данни препятства възможността да сключим договор с Вас. За да извършите покупка от нашия Сайт и за да ви доставим поръчаните от вас услуги/стоки, Вие трябва да имате създаден профил в нашия уебсайт. По време на процеса на създаване на профил, Глобъл Адвенчърс 3000 ЕООД се нуждае от определени данни, които да Ви идентифицират, данни за контакт и получаване на поръчката/услугата. Непредоставянето на такива данни препятства възможността за покупка и доставка на стоки или услуги от Вас.

 

ЗАПАЗВАНЕ НА ДАННИТЕ ВИ ОТ Глобъл Адвенчърс 3000 ЕООД

Вашите лични данни се съхраняват в нашите компютърни бази данни в срока, за който са необходими за целите, за които са събрани, но не повече от 5 / пет / години. Ние ще запазим и използваме Вашите лични данни толкова дълго, колкото е разумно и необходимо, за да осигурим нашите услуги, докато вашият договор е активен и да спазваме нашите правни задължения, да решаваме спорове и да прилагаме нашите споразумения, но не повече от 5 / пет / години. Съхранението се извършва и във връзка с водене на редовно счетоводство по Закона за счетоводството и предоставяне на информация на Национална агенция за приходите във връзка с Данъчно осигурителния процесуален кодекс (ДОПК).

 

ПРЕДАВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ЗА ОБРАБОТКА НА ТРЕТИ ЛИЦА

Съгласявайки се с настоящата политика за поверителност, вие давате изричното си и неотменимо съгласие, личните ви данни да бъдат предадени за обработка от Глобъл Адвенчърс 3000 ЕООД на трети лица партньори на дружестовото и на административни органи, във връзка с предоставяне на туристическите услуги и изпълнение на двустранния договор, подписан между вас и дружеството Глобъл Адвенчърс 3000 ЕООД.

 

  1. ПРЕНОС НА ДАННИ ИЗВЪН ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Вашите лични данни могат да се съхраняват и обработват във всяка страна, в която има членове или партньори на Глобъл Адвенчърс 3000 ЕООД.

  1. КАК Глобъл Адвенчърс 3000 ЕООД ЗАЩИТАВА ДАННИТЕ ВИ

Дружеството Глобъл Адвенчърс 3000 ЕООД прилага организационни, физически, технологични и всички други необходими мерки, за да гарантира сигурността и защитата на личните Ви данни и мониторинга на обработването на лични данни. Наред с други неща, такива мерки за сигурност включват следните дейности:

Достъпът на служителите на Глобъл Адвенчърс 3000 ЕООД до лични данни на клиентите и ограничен в зависимост от задълженията им;

Глобъл Адвенчърс 3000 ЕООД е установила задължения за поверителност за своите служители; 

Ние прилагаме всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни, както и най-добрите практики от международни стандарти

С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на Вашите данни, може да използваме допълнителни механизми за защита като криптиране и др.

 

ЛИЧНИ ДАННИ НА ДЕЦА

Дружеството Глобъл Адвенчърс 3000 ЕООД не събира съзнателно лична информация от деца на възраст под 18 години. Ако научим, че сме събрали лична информация на дете на възраст под 18 години, ще предприемем стъпки, за да получим съгласието на лицето, носеща родителска отговорност за детето.

 

ПРОМЕНИ В ПОЛИТИКАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Всякакви съществени промени, които може да направим в нашата политика за поверителност в бъдеще, ще бъдат публикувани на тази страница, преди промяната да влезе в сила. Препоръчваме Ви да преглеждате често тези правила за поверителност, за да бъдете информирани за промени или актуализации, които биха могли да Ви засегнат, тъй като продължаващата Ви употреба на уебсайта на „www.globalmadventures.com“, означава постоянно съгласие да сте обвързани от тази декларация за поверителност.

 

КОНТАКТИ

Ако имате въпроси или бихте искали да получите повече информация или искате да упражнявате някое от Вашите права във връзка с настоящата политика за лични данни, можете да се свържете с Глобъл Адвенчърс 3000 ЕООД и нейния управител – лицето, което обработва събраните от дружеството лични данни, чрез някой от следните начини:

По електронна поща на contact@globalmadventures.com;

По поща или куриер на адрес: гр. Варна, ул. „Петко Каравелов“ 4, ет.5, ап.19

 

С кликването върху бутона СЪГЛАСЕН СЪМ, Вие предоставяте абсолютно безусловно съгласие на Глобъл Адвенчърс 3000 ЕООД да съхранява и обработва Вашите лични данни в съответствие с това споразумение и условията, описани по-горе, с цел сключване на договор от разстояние с посоченото дружество.Email

Телефон

Социални мрежи

Може да ни пишете